GÜNDEM

PTT Pul Müzesi'nden fotoğraflar

01-12-2021 23:21

Ankara'da bulunan PTT Pul Müzesi'ni ziyaret ettik. Güzel temiz anlaşılır kullanışlı bir müze. Ücretsiz ve fotoğraf çekmek serbest.

Dikkatimizi çeken Osmanlı İmparatorluğunun çöküş yıllarına gelen 1800'ün sonları ve 1900'ün başlarında Posta ve Telgraf Nazırlığı'nı ecnebilerin yönetmiş olması. Bu önemli stratejik kuruluşu Davud Efendi (1860-1861), Franko Efendi (1861), M. Sterpen 1909-1911, Vasileo Musurus-Gikis Bey, Ekim 1912-Haziran 1913, Yusuf Franko Paşa 1918-1919 yönetmiş.

Bütün bilgilerin, önemli telgrafların, devlet sırlarının buradan geçtiği düşünülürse bir ülkenin bu en stratejik kuruluşunun yabancılar tarafından yönetilmesine izin verilmesi Osmanlı'nın yalnızca bir takım gerici şeyhülislamlar tarafından değil içindeki 'İrlandalılar' tarafından yıkıldığının acı örneğidir. Çok üzüldük. Fotoğrafları Ahmet Yıldız çekti.

TARİHÇE

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devleti'nin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmıştır. İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır. 1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür. 1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır. 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manuel telefon santralının İstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığı'na, 1939'da ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanarak hizmet vermeye devam etmiştir. 1954 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir. (Wikipedia)

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?